:::: MENU ::::


Aanbod

 

Remedial Teaching

Ook wel RT genoemd, wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die (pedagogisch en/of didactisch) hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door hun leer- en/of gedragsprobleem/stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren, maar er kan ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren. Ook zij kunnen de extra aandacht en zorg goed gebruiken.

Doelgroep

Leerlingen uit het reguliere basisonderwijs en speciaal onderwijs met problemen op het gebied van lezen en spelling (waaronder dyslexie), rekenen, schrijven of problemen op gedragsgebied zoals faalangst, onderpresteren, ADHD, NLD enz. Ook leerlingen met een slechte concentratie of werkhouding kunnen binnen de praktijk begeleiding vinden.

Wat is een remedial teacher?

Een professioneel remedial teacher (r.t.-er) geeft op maat vakkundige hulp aan leerlingen die vastgelopen zijn in het onderwijsleerproces op een basisschool. Deze hulp wordt gegeven in de eigen praktijk. Een teacher wil zeggen: iemand die bevoegd is om onderwijs te geven in het Primair Onderwijs (diploma PABO) en daarna een opleiding tot remedial teacher heeft gevolgd.

Wat houdt de hulp in?

De hulp houdt in dat de leerling die aangemeld wordt voor RT bij de praktijk onderzocht wordt door middel van een intakegesprek, toetsen, testen en/of observatie. De remedial teacher probeert een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de leerling en zo te ontdekken waar het probleem zit. Ook door gesprekken met de groepsleerkracht en ouders wordt waardevolle informatie verkregen. Wanneer het probleem duidelijk is (diagnose), wordt er een handelingsplan opgesteld. Hierin staat o.a. welke doelen bereikt moeten worden. De behandeling die nu volgt heet remedial teaching. Het is hulp die volledig toegespitst op het probleem van de leerling.

Handelingsplan

Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode. Meestal wordt gedurende een periode van 10 weken 1 of meerdere keren per week remedial teaching gegeven in de eigen praktijk. Daarna wordt gekeken of de leerling na deze periode weer op niveau met de eigen groep mee kan doen of dat verlening noodzakelijk is.

SOVA training

Indien er sprake is van problemen op het gebied van de sociale emotionele ontwikkeling, dan worden er training gegeven om de sociale vaardigheden aan te leren.

Problemen op het sociale gebied kunnen geuit worden door:

  • Bravouregedrag
  • Onzekerheid

 

Contact


Carina van Aert –
        van de Riet.

Heistraat 10
        4741 SL Hoeven
0165-326480
        06-22183057

info@rtpraktijkhoeven.nl